Youth of nation Fest #2 – เทศกาลศิลปะดนตรีร่วมสมัยกลางแจ้ง

Youth Of Nation Festival ครั้งที่ 2 เทศกาลศิลปะดนตรีร่วมสมัยกลางแจ้ง พบการแสดงดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายภายในงาน