You laugh at me because I’m different, I laugh at you because you’re all the same. (คุณหัวเราะเพราะว่าฉันไม่เหมือนกับคนอื่น แต่ฉันกลับหัวเราะคุณ เพราะว่าพวกคุณน่ะมันเหมือนกันหมดทุกคน)